EGE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON DERGİSİ

DERGİ SAHİBİ
Dr. Berrin DURMAZ
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği İzmir Şubesi adına

EDİTÖR
Dr. Berrin DURMAZ

EDİTÖR YARDIMCILARI
Dr. Sema ÖNCEL
Dr. Yeşim KİRAZLI

SOR. YAZI İŞLERİ MD.
Dr. Simin HEPGÜLER

YAZI İŞLERİ MD. YARD.
Dr. Cihat ÖZTÜRK
Dr. Kazım ÇAPACI

YAYIN KURULU
Dr. Yeşim AKKOÇ
Dr. Serap ALPER
Dr. Füsun ARDIÇ
Dr. Günay CELEBOĞLU
Dr. Lale CERRAHOĞLU

Dr. Berrin DURMAZ
Dr. Simin HEPGÜLER
Dr. Yeşim KİRAZLI
Dr. Asuman MEMİŞ
Dr. Sema ÖNCEL
Dr. Faruk ŞENDUR
Dr. Arzu YAĞIZ ON

YAZIŞMA ADRESİ
Dr. Kazım ÇAPACI
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 35100 - Bornova - İZMİR
Tel:  0232.3434343/3634
Fax: 0232.3881953/120
E,posta: capaci@med.ege.edu.tr

ÖDEMELER
TC Ziraat Bankası Ege Tıp Şb Hesap no: 87877 Bornova İzmir

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği İzmir Şubesi yayın organıdır.

Yılda 4 sayı yayınlanır.

Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Yayınlarda ileri sürülen görüşlerden yazarları sorumludur. YAYIN KURALLARI

Bu dergi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Derneği İzmir Şubesi’ nin yayın organıdır. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Romatoloji, Spor Hekimliği ile ilgili araştırmaları, derlemeleri, olgu sunumlarını, çevirileri, yayınlanmamış kongre bildirilerini, kitap ve makale özetlerini yayınlar. Dergide yayınlanacak yazılar, yayın alt komitesi tarafından içerik, düzen ve dil açısından uygun görülmelidir. Yayın alt komitesi, bir yazının basılıp basılmamasına, basılma önceliğine karar verir ve yazının özüne dokunmadan şekil ve dile ilişkin düzeltmeleri yapabilir; bazı araştırma  yazılarının  yayını aşamasında yazarlardan etik kurul onayını isteyebilir. Dergiye gönderilmiş yazılar – yayınlansın ya da yayınlanmasın - geri verilmez. Yazıların bilimsel ve etik sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayınlanması amacıyla gönderilen tüm yazılara, yazarlar tarafından imzalanan onay formu eklenmelidir.

Yayınlanması istenen yazılarda aranacak koşullar

1.        Yazıların tam metin olarak başka bir dergide yayınlanmamış ya da yayın için başka bir dergide kabul edilmemiş olması gerekir.

2.        Yazılar Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanır.

3.        Yazılar Türk Dil Kurumu’ nun Türkçe sözlüğüne ve yeni yazım kılavuzuna uygun olmalı, olabildiğince arı bir Türkçe kullanılmalıdır.

4.        Kaynaklarıyla birlikte araştırma yazıları 8, olgu sunumları 4 sayfayı aşmamalıdır.

5.        Yazılar Word 6.0/95 ya da Word 7.0/97 for Windows‘da, Times New Roman ile 11 punto ve 1.5 satır aralığıyla yazılarak disket içinde ve ayrıca beyaz A4 kağıdına, üst, alt ve soldan en az 3 cm, sağdan en az 2 cm boşluk bırakılmış 2 kopya basılı olarak gönderilmelidir.

6.        Araştırma yazıları şu sırayı izlemelidir :

Türkçe başlık (büyük harf ile) – İngilizce başlık (büyük harf ile) – Yazarların adları ve soyadları (soyadlar büyük harf ile) – Yazarların açık iş adresleri – Anahtar sözcükler (Türkçe) – Key Words (İngilizce) – Özet (Türkçe, 50-200 sözcük) – Summary (İngilizce, 50-200 sözcük) – Giriş – Gereç ve Yöntem – Bulgular – Tartışma – Sonuçlar (gerekirse) – Teşekkür (varsa) – Kaynaklar.

7.        Yazı içeriği daha başka bir yerde sunulmuşsa bu, ilk sayfada key words altındaki bölümde belirtilmelidir.

8.        Başlık 12 sözcüğü geçmemeli, yazının içeriğini tam olarak karşılamalıdır.

9.        Özet, konu hakkında bilgisi olan ancak, yazıyı okumamış bir kişinin rahatlıkla anlayabileceği özellikte olmalı, çalışmanın amacını, gereç ve yöntemi, bulguları ve yorumu içermelidir.

10.     Yazıda yer alacak tablo, şekil (grafik, çizelge)’lerin herbiri ayrı A4 boyutundaki kağıda çizilmeli, yazı içindeki yerleri işaretlenmelidir. Araştırma yazıları için en çok 3, olgu sunumları için en çok 4 şekil kabul edilir. Fotoğraf ve resimler, parlak kontrast kağıda, siyah-beyaz basılmış olarak ve enleri 8 cm’ yi aşmayacak boyutta, bir zarf içerisinde gönderilmelidir. Arkalarına ait oldukları yazının başlığı, yazarın adı yazılmalı, üst ve alt yönleri işaretlenmelidir.

11.     Tablo, şekil ve fotoğraflara ayrı ayrı sıra numarası verilmelidir. Bununla ilişkili yazılar yeterli açıklıkta ve kısalıkta olmalı, üst tarafa yazılmalıdır.

12.     Kaynaklar toplu olarak ayrı bir sayfaya, metin içinde geçiş sırasına göre yazılmalıdır. Bir kaynak için 3’ten çok yazar varsa, 4. ve sonrası yazılmayıp, “ve ark” ya da “et al” olarak belirtilmelidir.

13.     Kaynakların yazımında Index Medicus kurallarına uyulmalıdır.

·         Kaynak makale ise yazar adları, ardından makalenin tam adı, yayınlandığı derginin adı (Index Medicus’ taki şekliyle), başlangıç ve bitiş sayfa numaraları yazılmalıdır.

Örnek : Kinney LaPier TL, Sirotnak N, Alexander K : Aerobic exercise for a patient with chronic multisystem impairments. Phys Ther 1998; 78 : 417-424

·         Kaynak kitabın bir bölümü ise bölüm yazarlarının adı, ardından bölümün adı, kitabın editörü, kitabın adı, yayın yeri, yayınlayan, yayın yılı ve sayfası olarak sıralanmalıdır.

Örnek : Bacon PA : Extra-articular Rheumatoid Arthritis. In : Mc Carthy DJ, Koopman WJ, eds. Arthritis and Allied Conditions. Philadelphia : Lee and Febiger, 1993 : 811-840.

·         Kaynak bir kitap ise yazar adları, ardından kitabın adı (varsa editörü), yayın yeri, yayınlayan, yayın yılı ve sayfası olarak sıralanmalıdır.

Örnek : Bobath B : Adult Hemiplegia – Evaluation and Treatment. Oxford, Butterworth – Heinemann Ltd, 1990 : 42-50.

 

Webmaster: Dr. Kazım ÇAPACI